Pages

martes, 29 de diciembre de 2009

Radiohead - Creep

¿Quién no se ha sentido alguna vez así?Este tema es de los que te pone los pelos de punta.

sábado, 26 de diciembre de 2009

Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

ANNEX 4
de la convocatòria passada perquè la nova encara no ha sortit. RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'una àrea, matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l'especialitat per la qual es participa, i haurà de contenir, al menys, els objectius, les competències que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, inclòs l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls relacionats i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, si s'escau, referits a la programació que es presenta.

La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim han de ser 9.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, serà elaborada de forma individual per l'aspirant i tindrà una extensió màxima de 60 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques de què consta.

S'entén com a material auxiliar tant el material didàctic proposat en les unitats didàctiques, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius, els annexos o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

Documents per a opos 2010

Obrirem un nou apartat en el bloc dedicat a les opos del 2010. Simplement serà una petita ajuda per a tots aquells que opositeu a Catalunya i que voleu trobar informació de vegades perduda, o que simplement no sabeu on trobar-la. Així mateix, em puc equivocar i si hi ha algú que s'adona ho podem discutir i afegir i/o canviar.

A continuació, us deixo els documents necessaris, per no dir imprescindibles que haurien d'apareixer en la nostra programació com a justificació de la mateixa. Aquí estan els links:

LOE (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.)

DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Organització i funcionament dels centres. Curs 2009-2010

jueves, 24 de diciembre de 2009

FELIZ NAVIDAD // BON NADAL

A todos los que alguna vez habéis caído en mi blog por oblación, a todos los que leéis asiduamente mi blog, a todos los que os gusta cotillear blogs ajenos (como a mi) y habéis pasado por aquí, a todos todos, os deseo unas felices fiestas y que comencéis con tan buen pie como yo el 2010.

A tots els que alguna vegada heu caigut en el meu bloc per obligació, a tots els que llegiu assiduament el meu bloc, a tots els que us agrada xafardejar blocs aliens (com a mi) i heu passat per aqui, a tots tots, us desitge unes bones festes i que comenceu amb bon peu com jo el 2010.

sábado, 19 de diciembre de 2009

Sopar de Nadal a Tarragona

jueves, 10 de diciembre de 2009

Fotos del puente de diciembre

martes, 1 de diciembre de 2009

Se acerca sigilosamente...