Pages

sábado, 26 de diciembre de 2009

Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

ANNEX 4
de la convocatòria passada perquè la nova encara no ha sortit. RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'una àrea, matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l'especialitat per la qual es participa, i haurà de contenir, al menys, els objectius, les competències que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, inclòs l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls relacionats i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció a la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat, si s'escau, referits a la programació que es presenta.

La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim han de ser 9.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, serà elaborada de forma individual per l'aspirant i tindrà una extensió màxima de 60 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques de què consta.

S'entén com a material auxiliar tant el material didàctic proposat en les unitats didàctiques, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius, els annexos o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

0 comentarios: